Algemene verkoop voorwaarden Lichtschuur

De Lichtschuur Nieuw-Vennep
Kerst- en Feestverlichting Decoraties en ornamenten
Haverstraat 133-135 Nieuw-Vennep

A. ALGEMENE BEPALINGEN
Werkingssfeer
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tussen een opdrachtgever en De Lichtschuur overeengekomen werk met betrekking tot het leveren en/of monteren van kerst- Feestverlichting met daarbij behorende zaken.

Definities
2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 Opdrachtgever: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep en rechtspersonen die bedrijfsmatig handelden.
 De Lichtschuur : opdrachtnemer, die bedrijfsmatig kerstdecoraties ontwerpt, monteert,of repareert. De lichtschuur is onderdeel van Installatieburo Verwoert te Nieuw-Vennep.
 Het werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en De Lichtschuur overeengekomen werkzaamheden en de daarbij geleverde materialen;
 Meer- en minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen prijs.

B. AANBOD
3. Het aanbod voor een werk, dat naar verwachting € 1000,00 te boven zal gaan, wordt schriftelijk en in tweevoud gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit redelijkerwijs onmogelijk maken. Het aanbod wordt voorzien van de dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen na ontvangst. Op een dergelijk aanbod zijn de artikelen 4 t/m 11 van toepassing.
4. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.
5. Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding omtrent de duur van het werk.
6. Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingmethode die zal worden gehanteerd: aanneming of regie.
 Bij de prijsvormingmethode aanneming komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht.
 Bij de prijsvormingmethode regie doet De Lichtschuur nauwkeurig opgave van de prijsfactoren onder andere uurtarief en eenheidsprijzen en de benodigde materialen. Desgewenst geeft De Lichtschuur een indicatie over de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
7. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
8. Indien de opdrachtgever het aanbod niet accepteert, is De Lichtschuur gerechtigd om de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits hij de opdrachtgever direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en op de hoogte ervan. In geval De Lichtschuur van de in dit artikel genoemde mogelijkheid gebruik maakt en de opdrachtgever de desbetreffende kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte behorende tekeningen in eigendom over op de consument, onverminderd het intellectuele en industriële eigendomsrecht van De Lichtschuur.
9. Indien De Lichtschuur bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wil
maken van opslagruimte van de opdrachtgever, dient hij dit in het aanbod te
vermelden.
10. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische
omschrijvingen,ontwerpen en berekeningen blijven het eigendom van De
Lichtschuur. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand
worden gesteld of getoond.
11. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene
voorwaarden.

C. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Totstandkoming
12. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de
opdrachtgever. Aanvaarding is zowel schriftelijk,per mail of mondeling
mogelijk, bij een mondelinge opdracht bevestigd De Lichtschuur de
mondelinge opdracht schriftelijk of per mail.

Verplichtingen van De Lichtschuur
13. De Lichtschuur zal het werk goed, deugdelijk en volgens de bepalingen
van deze overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden zullen worden verricht
binnen normale dagwerktijden , tenzij anders overeengekomen.
14. De Lichtschuur neemt bij de uitvoering van het werk en de daarop van
toepassing zijnde voorschriften in acht, die van kracht zijn of zullen zijn ten
tijde van uitvoering van het werk.
15. Verhoging van de prijs als gevolg van wijzigingen in de voorschriften
mogen aan de opdrachtgever worden doorberekend, mits De Lichtschuur
bewijst dat hij op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet van de
wijziging op de hoogte was of kon zijn. Verhoging van de prijs nadat met de
uitvoering van het werk is begonnen is niet toegestaan.
16. De Lichtschuur is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:
 onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en
werkwijzen;
 kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk
wordt verricht;
 gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die
door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
17. De Lichtschuur is aansprakelijk voor schade, voor zover deze hem kan
worden toegerekend, tot een bedrag van maximaal € 500.000,00 per
gebeurtenis.
18. De Lichtschuur draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door
daartoe bevoegde personen.
19. De Lichtschuur vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden
tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is
toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde
handelingen van de installateur zelf dan wel van zijn ondergeschikten of van
andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.
Verplichtingen van de opdrachtgever
20. De opdrachtgever stelt De Lichtschuur in de gelegenheid het werk te
verrichten.
21. De opdrachtgever zorgt ervoor dat De Lichtschuur tijdig kan beschikken
over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en
ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. De
installateur geeft hiervoor aanwijzingen op zijn vakgebied.
22. De opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande
aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde
energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.
23. De opdrachtgever draagt zorg oor een ongestoord gebruik van de in
artikel 9 bedoelde opslagruimte.
24. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren
werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van De Lichtschuur
behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk
daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van
dit artikel ontstaat, dient de opdrachtgever De Lichtschuur hiervan tijdig in
kennis te stellen.
25. Indien de aanvang van het werk vwordt vertraagd door omstandigheden
als bedoeld in het vorige artikel, dient de opdrachtgever de daarmee voor De
Lichtschuur verband houdende schade te vergoeden indien deze de
opdrachtgever kan worden toegerekend.
26. Indien de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden
waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is en hieruit voor De
Lichtschuur schade voortvloeit, dient de opdrachtgever deze schade te
vergoeden indien deze hem kan worden toegerekend.
27. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
 onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden
 onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies
en werkwijzen;
 gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt
verricht;
 gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever
ter beschikking zijn gesteld;
een en ander laat onverlet de in artikel 16 vermelde plicht van De Lichtschuur
de opdrachtgever te waarschuwen.
Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk
28. Indien De Lichtschuur zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of de
voortzetting van het werk niet nakomt, kan de opdrachtgever hem schriftelijk
sommeren zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het werk
voort te zetten. De opdrachtgever kan er daarbij op wijzen dat hij
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen
indien De Lichtschuur 14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De
opdrachtgever is in dit geval bevoegd het werk door derden te doen uitvoeren
of voorzetten.
29. De opdrachtgever heeft, indien hij van de in het vorige artikel bedoelde
mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding waaronder begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten om het werk door derden
te doen uitvoeren of voortzetten. De opdrachtgever mag deze
schadevergoeding verrekenen met hetgeen hij aan de installateur nog
verschuldigd is.
Beëindiging van het werk in onvoltooide staat
30. De opdrachtgever kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of
gedeeltelijk beëindigen.
31. Partijen zijn verplicht er aan mee te werken dat bij beëindiging van het
werk in onvoltooide staat dit zo spoedig mogelijk wordt opgeleverd.
32. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging
van de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in
onvoltooide staat.
33. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is de installateur
verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en
beperking van de schade.
34. De opdrachtgever zal De Lichtschuur de hem toekomende aanneemsom
betalen vermeerderd met de kosten van de in het vorige artikel bedoelde
vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en
verminderd met het niet geleverde deel van het werk en de niet gemaakte
kosten.
35. Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom
was vastgesteld, zal de installateur een betaling ontvangen voor de door hem
aan het werk bestede loon- en materiaalkosten alsook voor andere door de
beëindiging ontstane kosten, inclusief een vergoeding voor gederfde winst die
hij over het gehele werk zou hebben genoten.
Meer- en minderwerk
36. De opdrachtgever kan nadat de overeenkomst is gesloten in
overeenstemming met de gekozen prijsvormingmethode meer- en minderwerk
opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende bijbetalingen en
inhoudingen niet meer bedraagt dan 15% van de aanneemsom.
37. Meer- en minderwerk voor een totaalbedrag hoger dan € 500,00 wordt,
behoudens in spoedeisende omstandigheden, vooraf schriftelijk vastgelegd.
Onvoorziene omstandigheden
38. Wanner zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet De
Lichtschuur hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.
39. Indien De Lichtschuur de opdrachtgever niet kan bereiken, dient hij het
werk te onderbreken, tenzij de onvoorziene omstandigheden onmiddellijk
handelen vereist.
40. Eventuele extra kosten die De Lichtschuur moet maken in verband met
een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die
redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever
worden vergoed.
41. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist,
kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.
Overmacht
42. Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door
een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de
uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere
partij van de reeds feitelijk gemaakt kosten.
Oplevering
43. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
 hetzij wanneer De Lichtschuur aan de opdrachtgever heeft
medegedeeld, dat het werk voltooid is en deze het werk heeft
aanvaard;
 hetzij wanneer uiterlijk 8 dagen zijn verstreken nadat De Lichtschuur schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
 hetzij wanneer de opdrachtgever de installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
44. Bij overschrijding van een vast overeengekomen opleveringsdatum is de
installateur verplicht de door de opdrachtgever hierdoor geleden schade te
vergoeden.
45. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn
overeengekomen, zal het werk op of omstreeks deze datum worden
opgeleverd.

D. BETALING
Vooruitbetaling/zekerheid
46. De Lichtschuur is gerechtigd bij een opdracht boven €1000,00 en voor ten
hoogste 30% van het eindbedrag vooruitbetaling te verlangen indien hij dienaangaande zekerheid stelt.
47. De Lichtschuur kan voor of bij het aansluiten van de overeenkomst
zekerheid bedingen van de opdrachtgever.
48. Na het sluiten van de overeenkomst kan De Lichtschuur zekerheid
bedingen indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn
betalings-verplichtingen niet zal nakomen. Indien en voor zolang de
opdrachtgever in dat geval weigert of nalaat zekerheid te stellen, is De
Lichtschuur gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken.
Betaling in termijnen
49. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen zal geschieden in
evenredigheid et de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval
telkens plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de
rekening.
50. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en De Lichtschuur zijn
verplichting ter zake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de
opdrachtgever de bevoegdheid zijn betaling van een termijn op te schorten,
onverminderd het bepaalde in artikel 30.
De eindafrekening
51. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de installateur bij de
opdrachtgever de eindafrekening in.
52. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de verrichte
werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en het
eventueel opgedragen meer- en minderwerk.
53. In de eindafrekening word een specificatie gegeven van de gebruikte
materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en
van de overige kosten. Indien van toepassing wordt voorts een soortgelijke
specificatie van meer- en minderwerk opgenomen.
54. De in het vorige artikel genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover
het werk is uitgevoerd voor een aanneemsom, behoudens opgedragen meeren
minderwerk.
55. Noemt De Lichtschuur een richtprijs dan mag deze richtprijs met niet
meer dan 20% worden overschreden, tenzij de overschrijding wordt
veroorzaakt door een extra opdracht. De reden van een eventuele
overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken.
Hetzelfde geldt wanneer de richtprijs mondeling is overeengekomen (zie
artikel3), met dien verstande dat in dat geval bij de eindafrekening wordt
uitgegaan van een richtprijs van ten hoogste € 1000,00.
56. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst
van de rekening.
Niet nakoming betalingsverplichting
57. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt wordt hij geacht zonder enige
ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt De Lichtschuur na
het verstrijken van de betalingsdatum als bedoel in de artikelen 49 en 56 1
betalingsherinnering, waarin hij de opdrachtgever op zijn verzuim wijst en
hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze
betalingsherinnering te betalen.
58. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan De Lichtschuur rente in
rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in
de artikelen 49 en 56 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze
rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het
Burgerlijk Wetboek.
59. De Lichtschuur is na verloop van de in artikel 57 bedoelde termijn van 14
dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan
van et aan hem verschuldigde bedrag. Indien De Lichtschuur hiertoe overgaat,
zijn de daaraan verbonden buiengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor
rekening van de opdrachtgever.
60. Indien de opdrachtgever met de betaling van een termijn als bedoeld in
artikel 49, in gebreke lijft, is De Lichtschuur gerechtigd het werk stil te
leggen, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en 7
dagen zijn verlopen na ontvangst van die ingebrekestelling. Het in de vorige
zin bepaalde laat het recht van de installateur op vergoeding van kosten,
schaden en rente onverlet.
61. De Lichtschuur blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
62. Indien De Lichtschuur een door hem aan de opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding niet tijdig betaalt, kan de opdrachtgever hem per brief wijzen op zijn verzuim. Indien de installateur niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij geacht –zonder verdere ingebrekestelling- in verzuim te verkeren. De artikelen 58 en 59 zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.
Opschorting van betaling
63. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
64. Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft De Lichtschuur het recht de in artikel 58 bedoelde rente in rekening te brengen over het te veel opgeschorte bedrag.
Bestellingen via Ideal / Paypal
65. Aankopen op internet worden op basis van kosten opgaven, vooraf betaald
via Ideal of Paypal.
Uitleveren (verzenden) van de goederen na betaling van het volledige bedrag.
66. Levertijd maximaal 15 werkdagen. Bij langere levertijden heeft klant recht op terug betaling van de niet geleverde goederen.

E. GARANTIE
65. De Lichtschuur garandeert dat eventuele gebreken in het werk binnen 6 maanden zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk. Het voorgaande laat onverlet dat De Lichtschuur ook na die periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van de wet.

F. SLOTBEPALING
66. Het Nederlandse recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze voorwaarden zijn gesloten.

Verzend & retourbeleid

Klik hier